Banner
Trang chủ → Văn bản

Quyết định chuyển xuống lớp đối với sinh viên K41 trở về trước chưa tích luỹ đủ số tín chỉ theo năm đào tạo

Đăng lúc: 18/02/2014 14:31 - Lượt xem: 3216

Tài liệu: Download

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 112a /QĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  23  tháng  01    năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển lớp đối với các sinh viên từ K41 trở về trước thuộc lớp chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp do thiếu số tín chỉ tích luỹ theo năm đào tạo

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên" ban hành kèm theo Quyết định số: 3647/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ "Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ", ban hành kèm theo Quyết định số: 135/QĐ – ĐT-ĐHTN, ngày 02/02/2010 và Quyết định số 408/QĐ – ĐHTN ngày 22/04/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ;

Căn cứ “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số: 271/QĐ-ĐT, ngày 06/5/2009 và Quyết định số 756/QĐ – ĐT ngày 21/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ Quyết định số 1051/2013/QĐ – HSSV ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng về việc thành lập lớp sinh viên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp;

Căn cứ theo Kết luận của Hội đồng xét học vụ nhà trường họp ngày 22/01/2014

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển xuống lớp đối với các sinh viên  từ khoá 41 trở về trước (thuộc lớp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1051/2013/QĐ – HSSV ngày 23/10/2013), do thiếu số tín chỉ tích luỹ  theo năm đào tạo (có danh sách sinh viên kèm theo). Các sinh viên chuyển xuống lớp phải hoàn thành chương trình đạo tạo hiện áp dụng cho khoá, lớp mới.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 01 năm 2014.

            - Phòng CT – HSSV chuyển sinh viên trên hệ thống phần mềm quản lý về lớp mới

            - Sinh viên được quản lý theo lớp mới và phải hoàn thiện các học phần còn thiếu ngay từ năm học 2013 - 2014.

            - Phòng Đào tạo hướng dẫn cho sinh viên đăng ký các học phần theo qui định. 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng đào tạo, Trưởng phòng CT – HSSV, Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1, điều 2 cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                         

- Như điều 3 (thực hiện);     

- Lưu: ĐT; HCTC.

 

 

 

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

P. Hiệu Trưởng

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

                 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC