Banner
Trang chủ → Văn bản

Quyết định chuyển xuống lớp đối với sinh viên chưa tích luỹ đủ số tín chỉ theo năm đào tạo (đợt xét học vụ lần 2)

Đăng lúc: 18/02/2014 14:30 - Lượt xem: 3179

Tài liệu: Download

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 113a/QĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   23    tháng  01    năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển xuống lớp đối với các sinh viên chưa tích luỹ đủ số tín chỉ theo năm đào tạo (đợt xét 2)

 

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

Căn cứ "Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên" ban hành kèm theo Quyết định số: 3647/QĐ-BGD&ĐT, ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ "Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ", ban hành kèm theo Quyết định số: 135/QĐ – ĐT-ĐHTN, ngày 02/02/2010 và Quyết định số 408/QĐ – ĐHTN ngày 22/04/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ;

Căn cứ “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số: 271/QĐ-ĐT, ngày 06/5/2009 và Quyết định số 756/QĐ – ĐT ngày 21/08/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ theo Kết luận của Hội đồng xét học vụ nhà trường họp ngày 22/01/2014 (đợt xét 2)

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển xuống lớp đối với các sinh viên chưa tích luỹ đủ số tín chỉ  theo năm đào tạo (có danh sách sinh viên, số tín chỉ tích luỹ hiện tại và lớp chuyển xuống kèm theo). Các sinh viên chuyển lớp phải hoàn thành chương trình đạo tạo áp dụng cho lớp mới.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 01 năm 2014.

            - Phòng CT – HSSV chuyển sinh viên trên hệ thống phần mềm quản lý về lớp mới

                  - Phòng Đào tạo huỷ TKB học kỳ II năm học 2013 – 2014 do sinh viên đã đăng ký học ở lớp cũ

            - Sinh viên đăng ký thời khoá biểu học kỳ II năm học 2013 – 2014 theo lớp mới với số tín chỉ tối đa 14TC ưu tiên các học phần còn thiếu.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng đào tạo, Trưởng phòng CT – HSSV, Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1, điều 2 cùng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:                                         

- Như điều 3 (thực hiện);     

- Lưu: ĐT; HCTC.

 

 

 

 

 

KT HIỆU TRƯỞNG

P. Hiệu Trưởng

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

 

                 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC