Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Phó giáo sư

Danh sách các Phó giáo sư khoa CNTY

19/12/2020 09:21 - Xem: 1384

DANH SÁCH CÁC NHÀ KHOA HỌC LÀ PHÓ GIÁO SƯ 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Ghi chú

  1.  

Trần Văn Phùng

1960

PGS.TS

Giảng viên CC kiêm nhiệm

  1.  

Trần Thanh Vân

1964

PGS.TS

Giảng viên CC (KN ĐHTN)

  1.  

Nguyễn Thị Thúy Mỵ

1964

PGS.TS

Giảng viên cao cấp

  1.  

Nguyễn Quang Tính

1964

 PGS.TS

Giảng viên CC kiêm nhiệm

  1.  

Đặng Xuân Bình

1968

PGS.TS

Giảng viên CC kiêm nhiệm

  1.  

Nguyễn Thị Ngân

1973

PGS.TS

Giảng viên CC kiêm nhiệm

  1.  

Nguyễn Hưng Quang

1974

PGS.TS

Giảng viên CC kiêm nhiệm

  1.  

Lê Minh

1977

 PGS.TS

Giảng viên CC kiêm nhiệm

  1.  

Từ Trung Kiên

1981

PGS.TS

Giảng viên cao cấp